سخن مدیر عامل

وب سایت ما بر اساس فرهنگ سازمانی شرکت بنا شده است. ارزش های آن ،ماموریت شرکت و افقهای جدید آن ما را بعنوان یک شرکت پایدار مطرح میکند. ما اطمینان داریم که این وب سایت به بازدیدکنندگان ما برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سازمان، محصولات و استراتژیهای رو به رشد ما، کمک میکند.
منطقه ما در حال حاضر، در معرض خطرات ژئوپلتیک گسترده، خشونت، کاهش بها نفت، کاهش بودجههای عمرانی است که به ناچار آسیب رسان بر اقتصاد محلی خواهد بود. با این وجود، بخش بهداشت و مراقبتهای بهداشتی که اولویت اصلی آن است، فرصتهای رو به رشد فراوانی را برای مناسب ترین گزینه ها ( محصولات) حفظ میکند. برای حفظ پارادایم جدید، ما تصمیم گرفتیم وضعیت موجود را به چالش بکشیم، مدل کسب و کار را تقویت کنیم و محیط آن را درک نمائیم.
ماموریت مابعنوان یک ارائه کننده پیشرو در شناسائی تجهیزات توانبخشی و پزشکی در منطقه فراتر از افق پیشنهاد محصول و خدمات تجاری است. ما با همکاری با شرکای استراتژیک خودمان دائما بدنبال ارتقا خود و خدماتمان هستیم.
این کار برای ما هیجان انگیز است و من معتقدم که شما بدنبال مشاهده این وب سایت از احساس، تخصص، قابلیت اطمینان، ماهیت نوآورانه و قدرت تیم ما آگاه خواهید شد.